از کردگار خویش تمنا کنم تو را

                    گر قسمتم شود که تماشا کنم تو را

                                                            ای نور دیده، جان و دل اهدا کنم تو را

                    این دیده نیست قابل دیدار روی تو

                                                            چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را

                    تو در میان جمعی و من در تفکّرم

                                                            کاندر کجا برآیم و پیدا کنم تو را

                    هر صبح جمعه ندبه کنان در دعای صبح

                                                            از کردگار خویش تمنّا کنم تو را

                    یابن الحسن اگرچه نهانی ز چشم من

                                                            در عالم خیال، هویدا کنم تو را

 

سید رضا مؤید

/ 0 نظر / 23 بازدید