تویی که دوست نداری غبار زنده بماند

تو آفریده شدی تا بهار زنده بماند

کمی امید در این انتظار زنده بماند

تو آمدی که در این عرصه شکستن عشق

ثبات قامت یک افتخار زنده بماند

فدای لحن کلامت همیشه شاعر من

بخوان که شعر در این گیر و دار زنده بماند

یکی مثال تو منصور عشق لازم داشت

که نبض حادثه در دست دار زنده بماند

در این زمانه سنگی تو یادمان دادی

که می شود که کسی شیشه وار زنده بماند

یکی مثال تو منصور عشق لازم داشت

که نبض حادثه در دست دار زنده بماند

بیا ببار به میـــــــدان یکه تازی ها

تویی که دوست نداری غبار زنده بماند

کجاست بستر دریای بی نهایت تو

امید هست که این جویبار زنده بماند؟

«فدای پیرهـــــن چـــاک ماهرویانت»

دلم اگر پس از این کارزار زنده بماند

صالح سجادی

/ 1 نظر / 31 بازدید
دنیای شعر

پـچ پـــچ بــــاران را می شـــنـــوی؟ عاشــقــانـــه هایـــش را بـــرای تو فرســتـــاده ســتـــ گــاه در کـوچـه می رقصـد و پای کــوبــی مــی کــنــد گاه شـیـشـه ی پـنـجـره ی اتـاقـتـــ را می نــوازد و بــرای قــدم زدن ، مـی خـوانــدتــــ بر خـیـز و خـویـش را از غــمــی کــه تــا مـرگــــ احــسـاس مـی بـردتــــ ، رهــا ســـاز خـیـس شــو در بـــــارانــــی کــه روحـــتـــــ را طــراوتـــ مــی دهـــد بـــــاران ،هــمــه بــهــانــــــه اســتـــــ