از تو همیشه حرف زدن کار مشـکلی ست...

دنیا به دور شـهر تو دیـوار بسته است

هر جمعـه راه سمت تو انگار بسته است

کی عید می‌رسد که تکانی دهم به خـویش

هر گوشـه از اتاق دلـم تار بسته است

شب‌ها به دور شمع کسی چرخ می‌خورد

پروانه‌ای که دل به دل یـار بسته اسـت

از تو همیشه حرف زدن کار مشـکلی‌ست

در می‌زنیم وخانۀ گفتار بستـه است

باید به دست شعر نمی‌دادم عشـق را

حتی زبان سادۀ اشـعار بستـه است

وقتی غروب جمعه رسـد بی‌ تو آفتـاب

انگار بر گلوی خـودش دار بستـه است

می‌ترسـم آخـرش تو نیایی و پر کننـد

در شهر: عاشقی زجهان بـار بستـه است

 

نجمه زارع

/ 0 نظر / 7 بازدید