خبر رسیده که از ره نگار می آید

                    خبر رسیده که دیدار یار نزدیک است

                                                            به سر رسیدن این انتظار نزدیک است

                    خبر رسیده که از ره نگار می‌آید

                                                            عزیز فاطمه با ذوالفقار می‌آید

                    خبر رسیده که غیبت تمام خواهد شد

                                                            زمان شادی خیر الانام خواهد شد

                    صدای رخش ظهورش ز دور می‌آید

                                                            رسیده مژده که یاران! ظهور می‌آید

 

فاطمه هراتیان

/ 0 نظر / 21 بازدید